Lékaři

MUDr. Tereza Mošnová - vedoucí lékař

Absolvovala studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Poté pracovala na interních odděleních nemocnice Mělník, Železniční nemocnice v Praze a ÚVN v Praze. V letech 2004 – 2016 pracovala v rehabilitačním zařízení Nemocnice Na Pleši na lůžkové i ambulantní části. Po absolvování interního kmene složila atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína v roce 2012. Od dubna 2016 pracuje na Rehabilitační klinice Malvazinky na lůžkové rehabilitaci jako zástupce primáře a na Rehabilitační poliklinice Palackého jako vedoucí lékařka. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů a Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Absolvovala kurzy: Manuální a myoskeletální medicína, Kineziotaping, Stabilizace páteře a lopatky, Rehabilitační postupy dle L. Mojžíšové, diagnostický a terapeutický kurz Vojtovy reflexní lokomoce pro lékaře se zaměřením na dospělé pacienty a kurz DNS pro lékaře.

MUDr. Zdeňka Černá

Lékařka s atestací z interního a rehabilitačního lékařství s dlouholetou praxí v oboru na rehabilitačních lůžkách akutní i následné péče a v ambulanci léčebné rehabilitace.

MUDr. Alena Pilarčíková

Text pro MUDr. Alenu Pilarčíkovou je v přípravě.

Maséři – vodoléčba

Miluše Drahá

Masérský kurz absolvovala v roce 1995 na Vyšší zdravotnické škole v Plzni. V roce 2001 dokončila kurz manuální lymfodrenáže v doškolovacím centru v Brně u prof. Bechyně. Poté navázala kurzy: reflexní masáž plosky nohy, aromaterapie a reflexní masáž zad a šíje. Má bohaté zkušenosti z lázeňského, lůžkového i ambulantního provozu.

Pavel Žáček

V roce 2019 dokončil studia na Střední odborné škole zdravotnické 5. května, obor masér sportovní a rekondiční. Již od roku 2017 vypomáhal ve sportovním oddílu v rámci regenerace. Během čtyřletého studia prošel řady zdravotnických zařízení např. FN Motol, Poliklinika Prosek, Poliklinika Zahradní Město či Nemocnice Milosrdných sester v Praze. Později získal certifikát zdravotnického maséra. Díky těmto zkušenostem a příležitostem věděl, že se chce věnovat masérské činnosti zejména ve zdravotnictví. Hovoří anglicky.

Martin Škrobák

Jako masér pracuje ve zdravotnických zařízeních již přes pětadvacet let. Pracuje s klienty individuálně dle jejich zdravotního stavu a předpisu lékaře. Využívá technik: klasické masáže, reflexní masáže, reflexologie plosky nohy, thajské masáže a lymfatické drenáže celého těla.

Petr Knot

Ve zdravotnictví se pohybuje delší dobu. Ze začátku pracoval jako sanitář na oddělení chirurgie/traumatologie/gynekologie, následně zamířil k IZS. Od roku 2010 pomáhá klientům od zdravotních problémů s pohybovým aparátem formou masáží. Své zkušenosti získával a aplikoval zejména v lázeňských zařízeních. V současné době se věnuje primárně masážím reflexním, klasickým a sportovním. Ke svým klientům přistupuje vždy individuálně a zohlednění aktuálního zdravotního stavu je pro něj samozřejmostí.

Fyzioterapie

Mgr. Monika Grée - úsekový fyzioterapeut

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie FTVS UK v roce 2001. Zkušenosti má převážně z ambulantního provozu s dospělými a staršími dětmi. V terapii využívá mobilizačních technik, technik měkkých tkání, principů spirální dynamiky, metodu L. Mojžíšové, přístupy Mgr. Bitnara a koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace. Aktivně aplikuje Vojtovu reflexní lokomoci absolvovanou v RL-Corpus. Dále se zabývá terapií inkontinence, poruchami funkce pánevního dna (školitel – Mgr. P. Vondrašová)  a viscerálními manipulacemi (školitel – Bc. A. Zapletalová). Jako podpůrný prostředek využívá kineziotaping a manuální lymfodrenáž. Absolvovala rok Feldenkraisovy metody v USA. Pro dlouhodobý efekt terapie probíhá s každým klientem rozbor pracovních, sportovních a denních běžných činností s návody na jejich optimální provádění. Následně pak pokračuje s klienty formou autokorekce, v ideálním případě tak dochází i ke změně pohybového chování díky zlepšené schopnosti vnímání pohybového schématu. Aktivní přístup klientů k terapii proto vnímá jako klíčový. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Karel Kupec

V ambulantní praxi pracuje od roku 2010 převážně s dospělými a juvenilními pacienty.
Z terapie se věnuje nejvíce konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle prof. Pavla Koláře, který absolvoval 2016. Baví ho aplikace poznatků z neurofyziologie vývojové kineziologie do běžných denních činností a sportovních aktivit pacientů. Samozřejmostí jsou mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a analytické metody, kineziotaping a edukace. Své pacienty vede k samostatnému přístupu a vědomé aplikaci naučených stereotypů do běžného chování.

Mgr. Jitka Patríková

Věnuje se diagnostice, komplexní rehabilitaci a zároveň prevenci obtíží v oblasti pohybového systému u dospělých, dětí od 6 let a vrcholových sportovců. Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala řadu akreditovaných fyzioterapeutických kurzů. Při své práci využívá terapeutické metody: dle Brunkow, metody dle Mojžíšové, mobilizace, techniky měkkých tkání, kineziotaping, pevný tape, terapii triggerpointů, metody vycházející z vývojových pozic a další. Dále využívá zkušeností získaných v rámci zahraniční stáže na rehabilitační klinice v Německu. Dlouhodobě pracuje jako fyzioterapeut České reprezentace v házené.

Bc. Anna Tománková

Absolvovala bakalářské studium v oboru fyzioterapie na FBMI ČVUT v Praze v roce 2018. Pracovní zkušenosti má z rehabilitačního ústavu, nejvíce však z ambulantního provozu a denního stacionáře zaměřujícího se na neurorehabilitaci. Během své praxe absolvovala kurz kinesiotapu I.a II., palpační anatomie, rehabilitace spastické parézy A a další odborné konference a semináře z oblasti fyzioterapie. Při terapiích často využívá mobilizační techniky, techniky měkkých tkání, baňkovou masáž, prvky senzomotorické stimulace a DNS dle Koláře, avšak celkové zaměření svých terapií směřuje zejména k vnímání vlastního těla pacientů. Terapii ráda doplňuje aplikací kinesiotapu. Vede jak individuální terapie, tak i skupinová cvičení.

Mgr. Patrícia Lazárová

Bakalářský diplom z fyzioterapie obdržela na Prešovské univerzitě v Prešově a magisterský titul následně na universitě v Bratislavě. Zkušenosti má z ambulantní fyzioterapie s psychosomatickým přístupem v CKP Roseta a CKP Dobřichovice, ale také z lůžkového oddělení neurologie v Nemocnici na Bulovce. Ke klientovi přistupuje individuálně vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a zvláštnostem jeho povahy. Při své práci využívá poznatků z odborných kurzů: Fyzioterapie funkce od Clary Lewitové, kineziotaping, techniky měkkých tkaní, mobilizace. Je absolventkou kurzu Myofasciální integrace. Dále využívá i základní techniky jako je strečink, kompenzační cvičení a ergonomii při práci. V individuální fyzioterapii klade důraz na pochopení správné funkce pohybového aparátu a vnímání těla jako celku. Následně pracuje s klientem na aplikaci zkušeností z terapie do každodenního života. Na klientech oceňuje zájem a odpovědnost za své tělo, otevřenost a snahu zlepšit zažité chybné stereotypy.

Mgr. Irena Krejčová

Absolvovala studium Fyzioterapie na 1. LF UK a obor Rehabilitační a psychosociální péče na ZSF JU. Rehabilitaci osob se profesně věnuje od r. 2002. Od roku 2003 působila na RKM jako fyzioterapeut lůžkové a ambulantní péče a ve velké míře rovněž na vodoléčbě a elektroléčbě. Ke klientům se snaží vždy přistupovat s láskou, úctou a respektem. Ve své práci využívá zkušenosti z kurzů a seminářů, které absolvovala a především z praxe se samotnými klienty. Pracuje zejména s měkkými technikami a mobilizacemi dle Prof. K. Lewita a využívá konceptů práce a cvičení podle R. Brunkow, L. Mojžíšové, McKenzie, PNF (Kabata), Bobath konceptu, Maryšky aj.

Mgr. Markéta Černá

Fyzioterapii vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Své zkušenosti čerpá převážně z ambulantní fyzioterapie. Pracuje většinou s dospělými, dále také se staršími dětmi a sportovci. Má zkušenosti jako fyzioterapeut u florbalového a volejbalového týmu. Ke svým pacientům přistupuje individuálně a terapii přizpůsobuje jejich schopnostem a zdravotním problémům. V praxi používá techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, postizometrickou relaxaci (PIR), kineziotaping, a také aktivní cvičení s pomůckami. Využívá široké spektrum cviků z různých směrů fyzioterapie – mezi tyto prvky patří například: dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), PNF, senzomotorická stimulace, SM systém, prvky z jógy atd.

Mgr. Lenka Sahánková

Magisterský titul z fyzioterapie získala v roce 2018 na LF MU v Brně. Při studiu pracovala v ambulantním provozu, ve kterém zůstala do současnosti. Věnuje se především dospělým a juvenilním pacientům. Nejčastěji se zabývá pacienty po úrazech, ale v poslední době se věnuje i klientkám s močovou inkontinencí. Ve své práci využívá dovedností získaných během studia a čerpá také z četných účastí na odborných kurzech a seminářích. V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, základů konceptu DNS, PNF, dále senzomotoriku, metodu L. Mojžíšové, spirální dynamiku, kinesiotaping, ale také prvky jógy a pilates. Kromě individuální fyzioterapie vede skupinové lekce, které se snaží zpestřit využitím rehabilitačních pomůcek (gymnastické míče, overbally, posilovací gumy, rollery). K pacientům přistupuje individuálně a požaduje od nich aktivní zapojení se do terapie.

Elektroléčba

Kateřina Kolková

Studium fyzioterapie úspěšně dokončila v roce 1986. Má  mnoholeté zkušenosti hlavně z ambulantního provozu i ze soukromé praxe, kde využívala nejrůznější techniky a metodiky k odstranění bolesti, uvolnění svalů a kloubů a vůbec celkového zlepšení funkce pohybového aparátu. Nyní pracuje na oddělení elektroléčby, kde pokračuje v léčení potíží za pomoci fyzikální terapie jako např. ultrazvuku, magnetoterapie, lymfatických drenáží, laseru apod.